3.คำอธิบายรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพฯ      วิชา โปรแกรม ProShowGold รหัสวิชาง20251

 รายวิชาเพิ่มเติม                                                                 จำนวน 0.5 หน่วยกิต
ชั้นมัธยมศึกษา 1-3 จำนวน                                               20 ชั่วโมง/ภาคเรียน

           ศึกษาคุณสมบัติของโปรแกรม ProShowGold การติดตั้งและลบโปรแกรม ส่วนประกอบของโปรแกรม การแทรกรูปภาพ การแทรกข้อความ การแทรกเสียง การกำหนด Transition การจัดเก็บไฟล์ การสร้างงานนำเสนอ การสร้าง Output file
ใช้กระบวนการสร้างความรู้ ความเข้าใจ การคิด การวิเคราะห์ การอธิบาย การอภิปราย การนำเสนอ การสืบค้นข้อมูล การฝึกทักษะ การปฏิบัติงาน การแก้ปัญหา การทำงานกลุ่ม การเสริมสร้างเจตคติ และกระบวนการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์

        เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแก้ปัญหาการทำงาน และการประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีคุณธรรม จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สร้างสรรค์ผลงานในการดำรงชีวิต ใช้ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่าถูกวิธี

ผลการเรียนรู้
1. สืบค้น/อธิบาย คุณสมบัติของโปรแกรม ProShowGold
2. อธิบาย/ติดตั้ง/ลบ โปรแกรม ProShowGold
3. บอกส่วนประกอบของโปรแกรม ProShowGold
4. มีทักษะการแทรกรูปภาพ
5. มีทักษะการแทรกข้อความ
6. มีทักษะการแทรกเสียง
7. มีทักษะการกำหนด Transition
8. มีทักษะการจัดเก็บไฟล์
9. มีทักษะการสร้างงานนำเสนอ
10. มีทักษะการสร้าง Output file

รวมทั้งหมด 10 ผลการเรียนรู้

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s