4.โครงสร้างรายวิชา

Google                  Youtube                PSV                       สพม11

โครงสร้างรายวิชาโปรแกรม ProShowGold  

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี      รหัสวิชาง20251                     

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เวลา                               20 ชั่วโมง อัตราส่วนคะแนน 80 : 20

ลำดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ เวลา (ชั่วโมง) น้ำหนักคะแนน

 1   ความรู้เบื้องต้น 11. ง 3.1 / สืบค้น อธิบาย คุณสมบัติของโปรแกรม ProShowGold12. ง 3.1 / อธิบาย ติดตั้ง ลบ โปรแกรม ProShowGold คุณคุณสมบัติของโปรแกรม การติดตั้ง/ลบ โปรแกรม ProShowGold 420

2  ส่วนประกอบของโปรแกรม ง 3.1 / บอกส่วนประกอบของโปรแกรม ProShowGold ส่วนประกอบของโปรแกรมและการใช้งานเมนูต่าง ๆ 620

3 การทำงานกับโปรแกรม 1. ง 3.1 / มีทักษะการแทรกรูปภาพ

2. ง 3.1 / มีทักษะการแทรกข้อความ

3. ง 3.1 / มีทักษะการแทรกเสียง

4. ง 3.1 / มีทักษะการกำหนด Transition

5. ง 3.1 / มีทักษะการจัดเก็บไฟล์

6. ง 3.1 / มีทักษะการสร้างงานนำเสนอ

7. ง 3.1 / มีทักษะการสร้าง Output file การแทรก ข้อความและข้อมูลมัลติมิเดีย การกำหนด Transition การสร้างงานนำเสนอ การสร้างOutput file 940

สรุปทบทวนภาพรวม (สอบปลายภาค) 120

รวม     20 / 100

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s